Missie en visie

Onze missie

“We willen de kansen op succes in de maatschappij vergroten
voor alle kinderen uit Neerbosch-Oost door middel van goed onderwijs.”

De huidige maatschappij vraagt zelfverantwoordelijke mensen die komen tot resultaat. Door onze gerichtheid op de basisvaardigheden en het stimuleren van de zelfstandigheid van onze kinderen geven we inhoud aan deze missie.

Onze visie en uitgangspunten

We beginnen hier graag met ons motto, dat luidt als volgt:

“Wij willen de TOON zetten met goed onderwijs”

We willen graag de toon zetten. We willen ons onderscheiden van andere scholen. Maatschappelijke ontwikkelingen gaan soms snel. Wij willen daarbij aansluiten en zorgen voor modern vormgegeven onderwijs met een actuele inhoud. Gekoppeld hieraan willen we nog beter in kunnen spelen op de individuele leer-, ontwikkel-, en begeleidingsbehoefte van het individuele kind. Om dit te realiseren werken we binnen onze school met een duidelijk accent op de basisvaardigheden. We werken vanuit 7 thema’s die elkaar versterken:

  1. Differentiatie naar niveau; hiervoor werken we aan een veranderende organisatievorm (werken in clusters).
  2. Groepsdoorbrekend werken; geeft ons de mogelijkheid om beter te kunnen differentiëren; enerzijds naar niveau van het kind, anderzijds naar keuzemogelijkheden van de kinderen.
  3. Vakdoorbrekend werken; door meerdere leergebieden met elkaar te integreren kan de lesstof voor het kind verlevendigen en intensiveren. 
  4. Projectmatig werken; zorgt voor actief leren door de kinderen en we bevorderen vaardigheden als samenwerken, zelfwerkzaamheid en zelfstandigheid.
  5. Keuzemogelijkheid; stimuleren van de behoefte van kinderen aan meer autonomie.
  6. Talenten leerkracht; we werken aan het inzetten van specifieke talenten van leerkrachten. 
  7. Geclusterde organisatie; het werken in clusters bevordert bovenstaande thema’s. Onze onderwijsvisie steunt op het uitgangspunt: maatwerk.

Het onderwijsaanbod is zo breed, dat alle kinderen op basis van hun achtergrond, capaciteiten, ontwikkeling en interesse maximale kansen krijgen om te ontwikkelen. Leerlingen krijgen de gelegenheid om doelmatig, actief en zelfstandig te leren. De vernieuwing van ons onderwijs is erop gericht dat maatwerk voor alle kinderen uit de wijk mogelijk is.

Onze kernthema's:

Wij werken op Kindcentrum TOON vanuit de volgende kernthema's: