Leerlingenzorg

BSOT

Als uit didactisch/pedagogisch onderzoek blijkt dat de interne zorg voor een kind niet toereikend is, kan over worden gegaan tot het aanmelden voor het BSOT. In dit team zitten verschillende interne en externe deskundigen zoals de directeur, de intern begeleider, de schoolverpleegkundige van de GGD, de platformondersteuner van het samenwerkingsverband, de schoolmaatschappelijk werkster en de brede school coördinator. Dit team komt samen met de ouders bij elkaar om vanuit een brede invalshoek passende hulp te geven voor het kind. 

De leerkracht vult samen met de IB-er het groeidocument van de leerling in. Hieruit kan een onderzoek door externen voortvloeien en/of een verwijzing naar een externe instantie. Daarnaast kan ambulante begeleiding vanuit het Samenwerkingsverband voor het kind worden gegeven. Als we op school niet in staat zijn om in de speciale behoefte van een leerling te voorzien, zoeken we samen met de ouders naar een andere school, bijvoorbeeld het speciaal (basis)onderwijs.

Alle te ondernemen stappen in de zorglijn worden, vanaf het begin, met toestemming van en in goed overleg met ouders/verzorgers besproken. 

Indien u meer informatie wilt over onze interne zorg voor kinderen met speciale behoeften, kunt u contact opnemen met onze intern begeleider  (IB-er).