Verzuimprotocol

In de gemeente Nijmegen wordt er gewerkt met het verzuimprotocol. In de schoolgids vindt u een aantal onderdelen terug. De gehele versie kunt u hiernaast downloaden.

Ziekte

Bij ziekte verwachten we van ouders/verzorgers dat zij hun kind zelf afmelden door vóór lestijd te bellen met de school of het door te geven aan de leerkracht. We vragen u om bezoek aan huisarts, tandarts en andere specialisten zoveel mogelijk na lestijd te plannen. Verlofregeling Ouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun leerplichtig kind op een school staat ingeschreven en moeten erop toezien dat hun kind de school bezoekt. Dat wil zeggen dat er behalve bij ziekte of bijzonder verlof geen les of praktijktijd mag worden verzuimd.

Leerplicht

Alle kinderen en jongeren in Nederland zijn verplicht om naar school te gaan, zo schrijft de leerplichtwet voor. Alle kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Soms is er een reden waarom ze (tijdelijk) niet naar school hoeven, bijvoorbeeld bij ziekte of verplichtingen die voortvloeien uit geloofsovertuiging of levensovertuiging. De leerplichtwet is er vooral op gericht om het onderwijsritme van de leerling niet te verstoren, vastgestelde vakanties daargelaten.

Verzuimregistratie

Wij houden van alle ingeschreven leerlingen de afwezigheid bij. Als een leerling ongeoorloofd verzuimt, waarschuwt de school de leerplichtambtenaar. In het verzuimprotocol staat vermeld wanneer wij verplicht zijn om schoolverzuim te melden. Wanneer de leerplichtambtenaar een melding van de school ontvangt, ontvangt hij een verzuimoverzicht waarop duidelijk staat aangegeven voor welk soort verzuim de melding gedaan wordt. De leerplichtambtenaar zoekt vervolgens uit waarom een kind niet op school is verschenen of regelmatig afwezig is.

Verlof

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ dient acht weken van tevoren of direct na het ontstaan van de situatie bij de directeur van de school (tot en met 10 schooldagen) of de leerplichtambtenaar (meer dan 10 schooldagen) te worden ingediend. Alle verzoeken voor extra verlof moeten schriftelijk worden aangevraagd. Dit formulier levert u na invulling ingeleverd te worden bij de concierge. 

Hiernaast kunt u het verlofformulier downloaden. Deze kunt u ook ophalen bij de concierge of directie.