De Kanjertraining

Ons schoolklimaat

Binnen het kindcentrum is er een doorlopende lijn in het pedagogisch handelen waarin kinderen, ouders en collega’s zich veilig voelen, zich gewaardeerd en gerespecteerd weten en waar iedereen voor vol wordt aangezien. De behoefte van het kind aan autonomie, relatie en competentie staan hierbij centraal.

Wij vinden een goede sfeer van wezenlijk belang voor het goed functioneren van leerlingen, leerkrachten en ouders. Men moet zich prettig en thuis voelen. Voor leerlingen betekent dit dat zij respect hebben voor leerkrachten en voor elkaar en elkaar waarderen. Voor leerkrachten betekent dit dat zij leerlingen en hun verschillen waarderen en accepteren en alert zijn op de sfeer tussen leerlingen onderling. Van ouders verwachten we een positief kritische houding met vertrouwen in de werkwijze en visie van de school. Wij hebben een anti-pestprotocol en hanteren een protocol voor grensoverschrijdend gedrag.

De zorg voor het pedagogisch klimaat en in het bijzonder de zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is een speerpunt van ons Kindcentrum.

De kanjertraining

Het doel van de Kanjertraining komt er in het kort op neer dat je op een goede manier met jezelf leert omgaan en met een ander. De Kanjertraining is gericht op het creëren en behouden van een positief pedagogisch klimaat in de groep en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het groepsgebeuren staat hierbij centraal en natuurlijk de rol die iedereen daarin speelt. 

Wij gebruiken de methode ‘kanjertraining’ om kinderen sociale vaardigheden aan te leren en om het pesten te voorkomen. Wij vinden het als team erg belangrijk dat kinderen sociaal vaardig zijn. Door de kinderen te leren hoe zij met elkaar om kunnen gaan werken wij preventief aan pesten. Vanwege het belang dat wij hechten aan een goed pedagogisch klimaat investeren wij voortdurend in de begeleiding van kinderen in de sociale omgang. Het is terug te zien in de Kanjerlessen en iedere interactie met onze leerlingen. De leerkrachten zijn op het gebied van het pedagogisch handelen d.m.v. de Kanjertraining geschoold. Naast de leerkrachten volgen ook andere medewerkers de scholing, zoals de conciërge, medewerkers van het Activiteitenplein en een aantal pedagogisch medewerkers van de peutergroepen.

De pijlers waarop de kanjertraining is gebouwd, zijn:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar 
  • Niemand speelt de baas... dus we werken samen
  • Niemand lacht uit... dus we hebben plezier
  • Niemand blijft zielig... dus we doen mee

Meer informatie over de Kanjertraining vindt u op de flyer. Deze kunt u hieronder downloaden.