AVG (privacy)

Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. In deze wet wordt de bescherming van de persoonsgegevens beter geregeld dan in de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Alle instellingen en verenigingen dienen te voldoen aan de nieuwe wet, dus ook onze school.

Toestemmingsverklaring AVG

Wij zullen u toestemming vragen voor het gebruik van bepaalde persoonsgegevens en het gebruik van beeldmateriaal van uw kind(eren). Bij inschrijving op basisschool TOON ontvangt u het toestemmingsformulier AVG. Op het formulier geeft u per onderwerp aan of u het gebruik ervan wel of niet toestaat. De toestemmingsverklaring moet voor ieder kind worden ingevuld. Heeft u dus meerdere kinderen op school, dan dient u de verklaring voor ieder kind in te vullen. U kunt hierbij dus de toestemmingsverklaring voor het ene kind anders invullen dan voor het andere kind. Deze keuze is volledig aan u.

Tot slot: u heeft altijd het recht om een aanpassing te doen in de eerder gegeven toestemmingen. Aan het begin van ieder schooljaar wordt u hierop door onze school geattendeerd. Indien u in de loop van het schooljaar een wijziging wilt aanbrengen, dan dient u de toestemmingsverklaring opnieuw in te vullen en te ondertekenen. Hiernaast vindt u een blanco toestemmingsformulier, deze kunt u ook vragen bij de directie.

Beeldmateriaal voor privégebruik:

Filmen/fotograferen door ouders/verzorgers op school (bijv. bij voorstellingen) mag mits het beeldmateriaal voor eigen privégebruik is en de privacy van anderen dan het eigen kind niet in het geding komt. Dus gelieve geen beeldmateriaal te publiceren of via social media te delen waar andere(n) dan uw eigen kind herkenbaar in beeld zijn. De school is niet verantwoordelijk voor het handelen van een ouder/verzorger, tenzij de ouder/verzorger op verzoek van de school acteert (bijv. als vrijwilliger bij een schoolreisje). In dat laatste geval zullen er nadere afspraken gemaakt worden.